Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Генерални секретаријат

Напредна фаза приступања ЕУ доноси ГСВ-у преузимање захтјевнијих надлежности

Планирање политика је више од обавезе из преговора с ЕУ

Ауторка: Наташа Пешић, генерални секретар Владе Црне Горе


Служба за односе с јавношћуНапредна фаза у преговорима Црне Горе с ЕУ подразумијева да се у дијелу политичких критеријума и добре управе на посвећен, структуриран начин размишља о унапређењу система планирања политика. То подразумијева и преузимање све захтјевнијих надлежности од стране наших институција, гдје је Генерални секретаријат Владе препознао нужност прилагођавања своје улоге у систему и преузимања ширих надлежности и конкретних одговорности.

Унапређење система планирања политика свакако да је много више од обавезе из преговора с ЕУ, јер бенефити од таквог система нам иду у прилог вишеструко: 

- Бољим планирањем политика показујемо да градимо слику државе која има јасну перспективу напретка и која креира јавне политике у складу са интересима грађана.

- Фокусирајући се на политике усмјерене на резултат, градимо бољу позицију Црне Горе као будуће чланице ЕУ и спремност за боље коришћење доступних средстава из фондова ЕУ. 

Чињеница да координација политика представља важан дио реформе јавне управе, као једног од три стуба политике проширења ЕУ на којима почивају обавезе држава кандидата, навела нас је да посебну пажњу посветимо квалитету стратешких докумената и унапређењу одговарајућег правног оквира с припадајућим принципима развоја и планирања политика. Успостављањем новог институционалног и законодавног оквира, преузели смо велики дио одговорности у систему планирања политика у Црној Гори, у складу с опредјељењем Владе да унапређује систем стратешког планирања, те обавезама које проистичу из Стратегије реформе јавне управе у дијелу координације политика.

Поред Годишњег програма рада Владе, који представља значајан механизам праћења рада Владе и ресора, препозната је потреба сагледавања кључних приоритета Владе на средњи рок, директно повезаних с приоритетима утврђеним Експозеом предсједника Владе, а који су садржани у свеобухватном средњорочним планском документу. У том циљу донијет је Средњорочни програм рада Владе 2018-2020, који има за циљ унапређење система средњорочног планирања политика с фокусом на резултат и координацију политика Владе.

Нови концепт функционисања Генералног секретаријата Владе представља одговор на потребу Црне Горе да у овој фази преговора на систематски начин прилази задатку координације политика и стратешког планирања на средњи рок. Обавезе ГСВ-а које се тичу координације политика и унапређења система стратешког планирања одредиле су нови начин функционисања и рефлектују се кроз обавезе два сектораСектор за координацију, праћење усклађености и праћење реализације стратегија и Сектор за планирање, координацију и праћење реализације политика Владе. 

Сектор за планирање, координацију и праћење реализације политика Владе усмјерен је праћење спровођења Средњорочног програм рада Владе 2018-2020, као и на припрему годишњег програма рада Владе, те програма рада министарстава, увођење новог система извјештавања министарстава и Владе о квалитету реализације, као и другачији приступ праћењу и оцјени успјешности реализације политика. У том смислу Влада је у септембру текуће године донијела Уредба о измјени Уредбе о Генералном секретаријату Владе, којом је ГСВ добио проширен мандат када је у питању планирање, координација и праћење реализације политика Владе да утврди методологију за средњорочно планирање рада Владе и министарстава, координира припрему и прати њихову реализацију. На тај начин створени су институционални и нормативни услови за даље активности усмјерене на даље унапређење садашњег начина припреме програма рада Владе и министарстава и увођење новог система извјештавања о квалитету реализације као и другачији приступ праћењу и оцјени успјешности реализације политика. 

Методологија за средњорочно планирање рада министарстава припремљена је уз учешће представника ГСВ - Сектора за планирање, координацију и праћење реализације политика Владе, Министарства финансија, Министарства јавне управе, Министарства економије, Министарства одрживог развоја и туризма и Министарства пољопривреде и руралног развоја, уз подршку СИГМЕ и као пилот пројекат ће бити примијењена приликом припреме средњорочног програма рада Министарства економије, Министарства одрживог развоја и туризма и Министарства пољопривреде и руралног развоја 2019. године, а од 2020. године код свих министарстава.

Као окосница рада Сектора за координацију, праћење усклађености и праћење реализације стратегија, и његова два одсјека: Одсјек за праћење усклађености стратегија којима се утврђују јавне политике и Одсјек за праћење реализације стратегија којима се утврђују јавне политике, у јулу ове године усвојени су Уредба о нац̌ину и поступку израде стратешких докумената и Методологија развијања политика, израде и праћења спровођења стратешких докумената. У овом Сектору се врше послови који обухватају два кључна реферата: успостављање и развој система координације и праћења усклађености стратегија којима се утврђују јавне политике с осталим националним стратешким документима и правном тековином ЕУ, као и праћење њиховог спровођења и провјера квалитета стратешких докумената и активности на њиховом унапређењу.

Кроз рад овог Сектора, ГСВ је по први пут додијељен мандат давања мишљења на стратешка документа и то у њиховом нацрту и предлогу, којим ресори претпостављају фазе развоја политика у конкретним областима. Са друге стране, овај сектор се бави праћењем реализације стратегија којима се утврђују јавне политике, на начин што издаје мишљење на годишње извјештаје ресора о спровођењу одређеног стратешког документа. Док Уредба поставља јасан законски оквир, Методологија има за циљ да детаљно објасни све дјелове Уредбе, да да ширу слику о основама планирања политика и пружи практичне смјернице за развијање, креирање и праћење спровођења стратешких докумената. Фокус је на јачању система средњорочног планирања, кроз који градимо јасну визију напретка, али и остварујемо финансијску одрживост за спровођење планираних политика.

Успостављањем овакве организационе структуре, потврђујемо да је Генерални секретаријат Владе у свом мандату усмјерен на квалитет планирања стратешких докумената, њихову усклађеност, усклађеност са процесом ЕУ интеграција, односно пуну примјену правног оквира за стратешко планирање, како за стратешка документа, тако и за годишње и средњорочне планове рада министарстава. Тим путем настојимо да нераскидив однос између преговарачког процесас ЕУ и унапређења стратешког планирања додатно афирмишемо.

Чланак је објављен у часопису Канцеларије за европске интеграције - ЕУРОКАЗ.