Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Generalni sekretarijat

>

Saopštenje sa 103. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 103. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave: 20.12.2018 20:07 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću

   
     
 
Vlada Crne Gore je danas na 103. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, usvojila Jesenju analizu makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi.

Analiza je pokazala da crnogorska ekonomija već drugu godinu za redom bilježi rast koji je ostvaren u najvećem broju djelatnosti realnog sektora pri čemu je posebno istaknut rast u oblastima građevinarsta, industrijske proizvodnje, turizma i trgovine na malo.

Kao odgovor na razvojni imperativ, implementiraju se sistemska rješenja u pravcu unapređenja poslovnog ambijenta, finansijske i institucionalne podrške razvoju preduzetništva, odnosno sektora malih i srednjih preduzeća, unapređenja radnog zakonodavstva, penzijskog sistema, zdravstva, obrazovanja, te postizanja veće efikasnosti i produktivnosti državne uprave – navodi se u Analizi.

Predsjednik Vlade Duško Marković rekao je, zaključujući raspravu po ovoj tački dnevnog reda, da očekuje od ministara kreativnost i brzo donošenje odluka, ali istovremeno i štednju odnosno racionalno ponašanje u potrošnji. „Od danas do 2020. godine naš uspjeh mjeriće se prije svega odnosom prema državnom novcu, a ne samo prema investicijama koje su tu. Time stvaramo pretpostavke da benefite našeg privrednog rasta osjete građani“ – poručio je premijer.

Usvojena je Informacija o efektima politika u oblasti preduzetništva i biznisa za period 01. oktobar – 31. decembar 2018. U raspravi je istaknuto da je tokom protekle godine po osnovu različitih programa plasirano ukupno 178.143.079 eura sredstava direktne podrške preduzetništu i biznisu, čime je omogućeno da se sačuva ili otvori ukupno 6.408 radnih mjesta, pri čemu su stvoreni preduslovi za dodatno kreiranje radnih mjesta.

Vlada je utvrdila Prijedlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2019. godinu koji je usklađen sa Predlogom zakona o budžetu za 2019. godinu.

Donijet je Dugoročni plan razvoja odbrane 2019 – 2028. godine – osnovni strateški dokument planiranja odbrane kojim se utvrđuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja, definišu buduće sposobnosti Vojske, sadržaj i dinamika njihovog razvoja, finansiranje i druga pitanja od značaja za funkcionisanje i razvoj sistema odbrane. Dostizanjem projektovanih sposobnosti obezbijediće se pokretne, održive i adekvatno opremljene jedinice, sposobne da samostalno i u saradnji sa saveznicima brane nezavisnost, suverenitet i državnu teritoriju Crne Gore, doprinose odbrani saveznika, učestvuju u međunarodnim misijama i operacijama podrške miru i pruže podršku civilnim institucijama prilikom suprotstavljanja različitim vrstama izazova, rizika i prijetnji nevojne prirode.

U cilju ispunjavanja dodijeljenih NATO ciljeva sposobnosti, usaglašavanja važećeg zakona sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i potreba za stvaranje uslova za slanje formacijskih jedinica Vojske Crne Gore u međunarodne snage u inostranstvu, utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu.

Vlada je donijela Strategiju za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i municijom, od 2019. do 2025. godine sa Akcionim planom za njeno sprovođenje. Ovim strateškim dokumentom doprinosi se izgradnji sveobuhvatnog i efikasnog sistema kontrole malokalibarskog i lakog oružja i municije, kroz uspostavljanje zakonodavnog okvira o kontroli naoružanja, smanjenje nelegalnih tokova, širenja i zloupotrebe vatrenog oružja, municije i eksploziva.

Donijete su Odluka o izradi Prostornog plana Crne Gore, Odluka o izradi Prostorno - urbanističkog plana opštine Kotor i Odluka o određivanju rukovodioca izrade Prostorno - urbanističkog plana opštine Kotor i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Prostorno - urbanističkog plana. Odluke u vezi sa prostorno-urbanističkim planom opštine Kotor donijete su nakon što je ta opština obavijestila Vladu da je stavila van snage svoju odgovarajuću odluku te da poziva Vladu da preduzme mjere iz svoje nadležnosti.

Vlada je donijela Nacionalni plan zaštite i spašavanja od požara i Nacionalni plana zaštite i spašavanja od zemljotresa. Dokumentima su razrađene analize i neophodne mjere preventivne zaštite i zadaci različitih organa uprave sa ciljem smanjenja rizika i otklanjanja posljedica požara i zemljotresa.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti. Izmjenama, kojima se pristupilo radi obezbjeđenja ravnopravnosti i povećanja sigurnosti identifikacionih dokumenata građana, lična karta će sadržati čip čime će postati i elektronska javna isprava kako bi se mogla koristiti za elektronsku identifikaciju, elektronsko potpisivanje i druge namjene utvrđene zakonom.

Vlada je utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Izmjenama i dopunama se stvaraju uslovi za nesmetanu primjenu Regulativa iz evropskog zakonodavstva, nakon punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji. Osim toga, u značajnoj mjeri se unapređuje efikasnost parničnog postupka i smanjuje mogućnost za potencijalne zloupotrebe tako što su propisani jasni kriterijumi za postavljanje privremenog advokata, promijene su odredbe koje se tiču ličnog dostavljanja pismena fizičkim licima. Vrlo važna novina odnosi se na troškove postupka u sporovima male vrijednosti, u slučajevima u kojima su troškovi postupka nesrazmjerni sa visinom tužbenog zahtjeva, omogućiće otklanjanje te nesrazmjere, jer je predloženo da sud u tom slučaju neće dosuditi troškove stranci koja uspije u sporu.

Utvrđen je Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti kojim se prvi put na cjelovit način uređuje ova oblast. Dokumentom su uređena prava i dužnosti detektiva, precizirani uslovi za izdavanje odobrenja za obavljanje detektivske djelatnosti, kao i uslovi za odgovorno lice u pravnom licu. Uređen je i postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja i situacije u kojima ono može biti oduzeto. Propisana je dužnost prijavljivanja krivičnog djela za koje detektiv sazna u vršenju detektivskog posla. Jedna od ključnih novina predloženog zakona je uvođenje mogućnosti da od dana pristupa Crne Gore Evropskoj uniji detektivske poslove na teritoriji naše zemlje obavljaju detektivi drugih država EU, odnosno ugovornica Ugovora o evropskom ekonomskom prostoru.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. Izmjene i dopune se odnose na usklađivanje sa Zakonom o upravnom postupku u pogledu izvršnosti odluke donesene u upravnom postupku i stvaranje neophodnih uslova za nesmetanu primjenu relevantnih Regulativa Evropske unije u Crnoj Gori. Takođe, u značajnoj mjeri se unapređuje efikasnost izvršnog postupka i smanjuje mogućnost za potencijalne zloupotrebe.

Danas utvrđenim Predlogom zakona o kozmetičkim proizvodima s Izvještajem sa javne rasprave prvi put se zakonom uređuju proizvodnja i promet kozmetičkih proizvoda sa ciljem zaštite života i zdravlja ljudi i efikasnog funkcionisanja tržišta. Propusuju se: zahtjevi koje moraju da ispunjavaju kozmetički proizvodi koji se stavljaju na tržište; obezbjeđivanje i procjena njihove bezbjednosti; informisanje i razmjena informacija o bezbjednosti kozmetičkih proizvoda, kao i pojavi neželjenih događaja koji nastupaju usljed upotrebe kozmetičkog proizvoda; nadzor nad tržištem kozmetičkih proizvoda i druga pitanja od značaja za bezbjednost kozmetičkih proizvoda. Shodno zakonu, za bezbjednost i usklađenost kozmetičkog proizvoda odgovorni su: proizvođač, distributer, uvoznik i zastupnik, pa sve do krajnjeg korisnika. Sprječavaju se zloupotreba i dovođenje u zabludu potrošača jer se zabranjuju tvrdnje u reklamama da kozmetički proizvodi posjeduju svojstva koja zapravo nemaju.

U cilju dalje harmonizacije sa legislativom Evropske unije u oblasti zaštite prirode i ispunjavanja prioriteta u okviru procesa pridruživanja, Vlada je utvrdila Predlog zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva. Predloženim izmjenama i dopunama ostvariće se sveobuhvatna zaštita prirode kroz primjenu funkcionalnih mehanizama i mjera zaštite za upravljanje, sprečavanje unošenja i širenja stranih i invazivnih stranih vrsta koje mogu nanijeti štetu prirodnom ekosistemu.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije. Osim daljeg usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva sa evropskim, predloženim izmjenama obezbjeđuje se poboljšanje zakonskog okvira za primjenu propisanih odredbi i zakonski osnov za izradu odgovarajućih podzakonskih akata. Takođe, sprovode se i strateški ciljevi u oblasti energetske efikasnosti - ostvarivanje energetskih i finansijskih ušteda, poboljšanje komfora u objektima, razvoj preduzetništva, otvaranje novih radnih mjesta, smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i dr.

Vlada je donijela Uredbu o načinu ostvarivanja i visini podsticajnih cijena za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije. Donošenje ovog akta, u skladu sa obavezom propisanom Zakonom o energetici, upotpunjuje se pravni okvir i definišu uslovi za investiranje u izgradnju i rekonstrukciju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije. Uredbom se utvrđuju podsticajne cijene za električnu energiju proizvedenu u objektima koji koriste obnovljive izvore energije i objektima za visokoefikasnu kogeneraciju, odnosno način njihovog utvrđivanja. Definiše se i umanjenje podsticajne cijene od početka 2020. godine, što će imati pozitivni uticaj na sve kupce električne energije.

Donijetom Uredbom o izmjenama Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije propisuju se nove metodologije za utvrđivanje naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz objekta koji koriste obnovljive izvore i visokoefikasne kogeneracije tako što se umanjuju obaveze krajnjih kupaca po osnovu balansnog mehanizma, kao obaveze kupaca iz kategorije domaćinstva u zavisnosti od mjesečne potrošnje.

Radi ostvarivanja intenziviranja saradnje u svim oblastima, posebno u kontekstu evropskih integracija, afirmaciji i promovisanju potencijala, Vlada je donijela: Odluku o otvaranju Ambasade Crne Gore u Kraljevini Holandiji, Odluku o otvaranju Ambasade Crne Gore u Danskoj i Odluku o otvaranju Kancelarije Ambasade Crne Gore u Republici Turskoj sa sjedištem u Bakuu, Republika Azerbejdžan.

U obrazloženju odluke o otvaranju ambasada u Hagu i Kopenhagenu navedeno je da je Holandija važna država za nastavak našeg procesa evropske integracije, dok u Danskoj živi značajan broj pripadnika crnogorske dijaspore te je to razlog više za otvaranje prve ambasade Crne Gore u jednoj skandinavskoj zemlji.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji konkursa za raspodjelu sredstava za kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova Evropske unije u 2018. godini s Predlogom forme ugovora. Predmet Javnog konkursa bila je raspodjela sredstava za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova Evropske unije za 2018. godinu koje je odobrila, odnosno ugovorila Evropska komisija, nadležna implementaciona agencija ili drugo Ugovorno tijelo Evropske unije s nevladinom organizacijom koja je nosilac projekta ili programa ili partner na projektu ili programu, koja je registrovana i djeluje u Crnoj Gori, a projekat ili program se u cijelosti ili djelimično sprovodi u Crnoj Gori.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE