Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Generalni sekretarijat

>

Saopštenje sa 108. sjednice Vlade Crne Gore

Saopštenje sa 108. sjednice Vlade Crne Gore
Datum objave: 07.02.2019 16:11 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću


  

Vlada Crne Gore je na 108. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, donijela Program podsticanja projekata u vodoprivredi za 2019. godinu kojim je predviđeno izdvajanje gotovo milion eura (970.000) za finansiranje podrške izgradnje vodovoda, uz učešće Opština i mještana u mjesnim zajednicama u kojima je planirana izgradnja vodovoda i još 80.000 eura za finansiranje ostalih obaveza i potreba u oblasti vodoprivrede u ovoj godini.

Programom je obuhvaćena izgradnja 31 vodovoda, u cilju stvaranja boljih uslova života i rada na seoskom području kao i dalji razvoj poljoprivrede. Prioritet je dat seoskim vodovodima, koji su finansirani u prethodnom periodu, kao i novim zahtjevima za izgradnju vodovoda, koje su dostavile opštine. Procjena potrebnih sredstava za navedene vodovode izvršena je na osnovu tehničke dokumentacije i stepena završenosti pojedinih objekata.

Više ministara je u raspravi podržalo ovakav pristup Vlade.

Premijer Marković je ukazao na značajna kontinuirana višemilionska ulaganja Vlade u sveukupnu infrastrukturu u lokalnim samoupravama – putnu, komunalnu, društvenu kao i brojne kapitalne projekte. Podsjetio je da su Zakonom o finansiranju lokalne samouprave dodatno osnažene mogućnosti opština, posebno manje razvijenih, s obzirom na to da im je ovim zakonskim rješenjem obezbijeđeno oko 13 miliona eura.

„Ovo je odnos naše politike prema građanima, ovo je doprinos Vlade razvoju naših ruralnih područja i aktivnost sračunata na to da građani žive kvalitetnije i bolje i da razvijaju svoje potencijale“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković zaključujući ovu tačku dnevnog reda.

Razmatrajući više tačaka XV sjednice Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte održane 1. februara 2019. godine Vlada je donijela Odluku o planu pivatizacije za2019. godinu i usvojila: Izvještaj o radu Savjeta za privatrzaciju i kapitalne projekte za 2018. godinu sa Izvještajem o rearizaciji plana privatizacije za2018. godinu, Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu i izgradnji, koji se odnosi na „Luštica development“ AD Tivat - projekat Luštica bay za 2018. godinu, Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta ostrvo „Lastavica“ sa tvrđavom „Mamula“ za 2018. godinu, Izvještaj o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica - Opština Herceg Novi za period 16.12.2017 - 20.12.2018. godine, Inicijativu investitora Novog duvanskog kombinata AD Podgorica, vezanu za rješavanje statusa nenovčanog uloga Vlade Crne Gore u AD „Novi duvanski kombinat - Podgorica“ i Informaciju o ispunjenosti uslova za vraćanje druge bankarske garancije „Global Ports Holdingu“ iz Turske - kupcu akcija društva „Kontejnerski terminal i generalni tereti“ AD - Bar. Data je saglasnost na Odluku odbora direktora o izboru modela i pokretanju postupka restrukturiranja broj: 02-7220/5 koju je Odbor direktora HG „Budvanska rivijera AD - Budva“ donio 20.12.2018. godine.

Vlada je utvrdila Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2019. godinu. Polazeći od činjenice da je željeznička infrastruktura dobro u opštoj upotrebi u državnoj svojini, a upravljanje infrastrukturom je djelatnost od javnog interesa, u tekućoj godini za ovu namjenu predviđeno je ukupno 22.546.644,28 eura.

Donijeta je i Odluka o dodjeli Ugovora o obavezi pružanja usluga prevoza putnika od javnog interesa, kojom se pružanje usluga prevoza putnika od javnog interesa dodjeljuje „Željezničkom prevozu Crne Gore“. Odlukom je utvrđeno da se Ugovor dodjeljuje na period od godinu dana, dok naknada za pokrivanje dijela troškova nastalih u vezi sa pružanjem usluge iznosi 4.030.000 eura. 

Vlada je dala saglasnost na Program rada i Finansijski plan Nacionalne turističke organizacije Crne Gore za 2019. godinu. U cilju unapređenja promocije turističke ponude Crne Gore i razvoja novih turističkih proizvoda, Program rada obuhvata niz aktivnosti koje NTO planira da sprovede u ovoj godini, a baziran je na analizi ostvarenih rezultata u prošloj godini, stanja na emitivnim tržištima, raspoloživih smještajnih kapaciteta, stanja turističkog proizvoda, raspoloživih sredstava u Budžetu i aktuelnih trendova u svijetskoj privredi i turizmu.

Rezultati turističke 2017. i 2018. godine potvrđuju trend kontinuiranog rasta broja dolazaka, ostvarenih noćenja i prihoda od turizma na globalnom i nacionalnom nivou. Crna Gora bilježi značajan rast u kontekstu broja stranih turista i nadmašuje stopu rasta na globalnom nivou. NTOCG će aktivnosti fokusirati prije svega na evropska tržišta i to tržišta njemačkog govornog područja, Velike Britanije, Francuske, Poljske, Rusije i Regiona ali će nastaviti aktivnosti i na drugim tržištima u saradnji sa crnogorskim institucijama i organizacijama iz zemalja Regiona.

Usljed kadrovskih promjena u pojedinim institucijama, Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o obrazovanju Savjeta za konkurentnost.

Donijeta je i Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Durbanu – Južnoafrička Republika. Predstavništvo sa sjedištem u Durbanu i konzularnom nadležnošću za cijelu teritoriju Južnoafričke Republike, će dati novi impuls u snaženju odnosa dviju država i dodatno štiti interesa crnogorskih državljana na toj teritoriji. Takođe, Vlada je donijela rješenje kojim se za počasnog konzula Crne Gore u Durbanu – Južnoafrička Republika, sa nadležnošću za čitavu teritoriju Južnoafričke Republike postavlja Vidoje Čavor.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE